top of page

השרותים שלנו

דוחות שנתיים

בביטוי דוחות שנתיים מתחבאים הרבה מאוד סוגים ודרישות לפי סוג הגוף (חברה, עצמאי, עמותה וכו') הנדרש להגיש את הדוח על פי הגוף הדורש אותו

הכנת הדוחות מתבססת על תהליכי הנהלת חשבונות אשר התבצעו באופן שוטף במהלך השנה וככל שאלו היו מסודרים, מהימנים ונכונים ,הכנת הדוחות הינה השלב הבא. כל הדוחות מבוקרים ע"י רואה חשבון שמוודא שעמדו בכל דרישות הדיווח החשבונאי התקפים, בחוקי מדינת ישראל לגבי הדיווח הנכון, שיוך כלל ההכנסות וההוצאות לפי החוקים והתקנות. דוחות אלו מהווים בסיס לדיווחים לרשויות המס השונות וכן דיווחים להנהלה ולדירקטוריון של החברות השונות.

מלבד דוחות לחברות המשרד עוזר גם בהכנת וביקורת דוחות שנתיים לשותפויות, דוחות שנתיים לעמותות ולכל גוף פרטי או ציבורי כנדרש עפ"י החוק

הדוחות גם אלו שיקבעו עבור החברה אם היא עדיין חייבת במס לאחר תשלום מקדמות המס לאורך השנה או זכאית להחזר מרשויות המס ובאופן כללי נדאג שלא תשלם מס יותר מהנדרש עפ"י החוק

 

 

גם עצמאים נדרשים בהגשת דוחות שנתיים בין אם זהו עוסק מורשה או פטור. 

עוסק מורשה נדרש למלא פרטים רבים אודותיו ובן/בת הזוג, הכנסות בני הזוג, פרטי העסק וכו', את כלל הכנסה החייבת במס, (זהו המחזור השנתי לא כולל מע"מ), כלל ההוצאות המותרות בניכוי, הכנסות נוספות כשכיר או ממקור אחר ועוד נתונים רבים. גם דיווח לעוסק פטור  כולל סעיפים רבים.

עקב מורכבות הדוחות וחוקים הנוגעים למילויים, מומלץ להיוועץ ברואה חשבון או ממש לתת לרואה החשבון למלא את הדוח בשמך. כך יחסכו ממך הזמן, כאב הראש והבעיות שעלולות להיווצר מדיווח לא תקין או לא נכון.

זהבי רואה חשבון הינו משרד מתקדם טכנולוגית וכל הדוחות משודרים באופן מקוון לרשויות השונות ובכל נחסך ממך, הלקוח הצורך להגיע פיזית למשרדי רשויות המס 

 

אם התבקשת להגיש הצהרות הון, גם כאן אין מה לדאוג. זהבי רואה חשבון, כמשרד ותיק ומיומן, ימלא איתך את ההצהרה הנדרשת ע"י רשויות המס, בהתחשב בכל הכללים והחוקים ובמתן דגש מיוחד לזכויותיך

 

המשרד ילווה אותך בבקשה לצרף את המסמכים הרלוונטים , אישורים שונים בכל שיידרש על מנת שהגשת הדוח השנתי תתבצע באופן מסודר ומהימן

Tax Income Reports
bottom of page